Deze website is eigendom van Piano-Atelier Proost-Slackx.

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel

Piano-Atelier Proost-Slackx
Apollostraat 43
2600 Antwerpen
Belgium
maarten@proost-slackx.be

Ondernemingsnummer: BE 0817.699.310

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Piano-Atelier Proost-Slackx of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

Piano-Atelier Proost-Slackx levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Piano-Atelier Proost-Slackx de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Piano-Atelier Proost-Slackx kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Piano-Atelier Proost-Slackx kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Piano-Atelier Proost-Slackx kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Verzameling, gebruik en andere verwerkingen van persoonsgegevens

Statistische informatie

Bij ieder bezoek aan de website kunnen verschillende persoonsgegevens en logbestanden automatisch over u worden verzameld, met name uw IP-adres, eventueel uw locatie, de datum en duur van uw bezoek aan de website, de websites van waaruit u naar de website wordt doorgelinkt, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag op de website en in het bijzonder de pagina’s die u op de website bezoekt.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren.

Klantinformatie

Van zodra uw bezoek of uw gebruik zich niet beperkt tot algemene informatievergaring en meer bepaald wanneer u op of via de website gebruik maakt van de aangeboden functionaliteiten, zoals;

  • het contactformulier invullen
  • productinformatie aanvragen

worden bovendien bijkomende gegevens gevraagd en/of verzameld.

De gegevens die in dat geval worden gevraagd en verzameld zijn doorgaans beperkt tot de volgende;

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Dergelijke gegevens worden gebruikt:

  • om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden.

Rechten van toegang, aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, heeft u op ieder ogenblik een kosteloos recht op toegang, aanpassing en verbetering van uw persoonsgegevens. U kan zich eveneens kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en kan zich hiervoor schriftelijk richten tot Piano-Atelier Proost-Slackx op de hierna vermelde contactgegevens.

Piano-Atelier Proost-Slackx
Apollostraat 43
2600 Antwerpen
Belgium
maarten@proost-slackx.be